Shekhinah

0
1391
Shekhinah - Meaning: Noun. The presence of God in a place.

Shekhinah – Meaning:

Noun. The presence of God in a place.