Yom Kippur

0
1532
Yom Kippur - Meaning: Noun. The holiest day of the Jewish year.

Yom Kippur – Meaning:

Noun useful site. The holiest day of the Jewish year.